REGULAMIN ZGROMADZENIA

Marsz dla Życia i Rodziny 2020 r.

Postanowienia Regulaminu Zgromadzenia Marsz dla Życia i Rodziny 2020 r, zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczą zgromadzenia publicznego Marsz dla Życia i Rodziny 2020 r, organizowanego pod hasłem „Wspólnie brońmy rodziny”, zwanego dalej „Zgromadzeniem” lub „Marszem”. Rozpocznie się ono w dniu 20 września 2020 r., o godz. 12.00 w Warszawie na Placu Zamkowym, po czym nastąpi przemarsz uczestników Zgromadzenia ulicą Krakowskie Przedmieście przed Kościół św. Krzyża, gdzie nastąpi zakończenie Marszu. Organizatorem Zgromadzenia jest Centrum Życia i Rodziny, zwane dalej „Organizatorem” Niniejszy Regulamin uwzględnia zasady udziału w Zgromadzeniu wynikające z § 25 ust 1, 2 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356) oraz opinii Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 sierpnia 2020 r, wydanej w trybie § 25 ust 4 ww. rozporządzenia, odnoszącej się do ww. Zgromadzenia. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Marszu.

 1. Nad porządkiem Zgromadzenia czuwa Straż Marszu dla Życia i Rodziny. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez osoby pełniące służbę porządkową. Członkowie Straży Marszu posiadają identyfikatory wydane przez Organizatora.
 2. Uczestnikami Zgromadzenia są osoby prywatne, a także przedstawiciele organizacji społecznych.
 3. Maksymalna liczba uczestników Zgromadzenia nie może być większa niż 150 osób.
 4. Uczestnicy Zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą albo w przypadku niemożliwości zachowania tej odległości, do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), z wyłączeniem obowiązku zakrywania ust i nosa wobec dziecka do ukończenia 4 roku życia, osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, a także w sytuacji, w której zachodzi konieczność identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, bądź dla umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
 5. Niezastosowanie się do wymogów określonych w ww. punktach 3 i 4 Regulaminu może skutkować nałożeniem przez organ administracji  kar pieniężnych zarówno na Organizatora oraz uczestników Zgromadzenia w wysokości od 5.000 do 30.000 złotych.
 1. Wszystkie transparenty, flagi i emblematy niesione przez uczestników Marszu wymagają akceptacji przez Organizatora.
 2. W trakcie Zgromadzenia zabrania się agitacji partyjnej, w tym poprzez okazywanie nazw i logotypów partii politycznych na transparentach, flagach, odzieży oraz innych przedmiotach.
 3. Zakazane jest posiadanie oraz używanie wyrobów pirotechnicznych oraz innych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczestników Zgromadzenia, jak również wszelakiego sprzętu nagłaśniającego.
 4. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Zgromadzenia oraz nie dostosowujące się do zaleceń Organizatora, będą wypraszane ze Zgromadzenia.
 5. Wznoszenie haseł przeciwnych wartościom promowanym przez Marsz, politycznych oraz antyrządowych, będą traktowane jako naruszenie charakteru i powagi manifestacji.
 6. Zgromadzenie zostaje rozwiązane w momencie ogłoszenia tego przez Organizatora.
 7. Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny 2020 wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie organizatora, a także na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów przez Fundację Centrum Życia i Rodziny w celach zgodnych z obowiązującym prawem.

Uczestnicy Marszu zostali zapoznani z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności zostali poinformowani o zasadach udziału w Zgromadzeniu opisanych w punkcie 3 i 4 Regulaminu i skutkach ich nieprzestrzegania określonych w punkcie 5 Regulaminu, jak również o treści ww. opinii Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 sierpnia 2020 r.  

Uczestnicy Zgromadzenia po zapoznaniu ich z postanowieniami Regulaminu przez Organizatora, swoim udziałem w Marszu potwierdzają bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu.

Organizator Zgromadzenia zobowiązuje wszystkich uczestników do przestrzeganie postanowień Regulaminu.

 

 

Organizator: Centrum Życia i Rodziny